Återbetalningspolicy

GIMME FOOD Return Policy

For Swedish, please scroll further down.

1. Quality of goods and right of withdrawal

1.1 If there is a fault with any item or if an item is missing, the Customer should contact Gimme Food customer service immediately. If an item is missing or damaged, the incorrect item is credited. Gimme Food's liability is limited to the value of the product, as well as any return costs. Refunds will be made within 30 days. The reimbursement will be made to the Customer via the payment option chosen by the Customer, unless otherwise agreed or there is an obstacle to such reimbursement.

1.2 In accordance with applicable consumer protection legislation, the Customer has the right to terminate the purchase agreement (exercise the Customer's right of withdrawal) within 14 days from the date the Customer receives the goods, or a substantial part of it. However, the right of withdrawal does not apply when purchasing groceries from Gimme Food or in other situations where there is an explicit exception in accordance with current consumer protection legislation. The right of withdrawal applies provided that the goods are in unchanged condition and that no seal is broken.

1.3 If the Customer wishes to exercise the right of withdrawal, it is sufficient for the Customer to send a message to Gimme Food (for example by letter or e-mail) that the Customer wishes to exercise the right of withdrawal or that the Customer returns the goods before the deadline. Notice of the right of withdrawal is sent to:

Email: info@gimmefood.se, or

Address: Gimme Brands AB, C/O Multi Logistik AB, Metallvägen 37, 195 87, Rosersberg, Sweden

The customer must enter his name, his address and other relevant information, eg order number, invoice number and name of the item in the message. If the Customer does not wish to use any of the above-mentioned alternatives to submit his or her message, the Customer may use the standard form for the exercise of the right of withdrawal prepared by the Swedish Consumer Agency.

1.4 In exercising the right of withdrawal, the Customer pays the return freight and is responsible for the condition of the goods after the Customer has received the goods and during the return freight. The item should be returned within 14 days from the date of notice of exercise of the right of withdrawal to Gimme Food. The item should be shipped well packaged, in fine condition and in any original packaging.

1.5 Gimme Food will refund the amount as soon as possible, no later than 30 days after Gimme Food has received the returned goods or the Customer has shown that the goods have been returned, eg. by a receipt. The refund will be made to the Customer via the payment option chosen by the Customer, provided that nothing else has been agreed or that there is an obstacle to this refund. On the amount to be repaid, Gimme Food has the right to deduct a sum corresponding to the depreciation of the goods. or function.

2. The Right of complaint

2.1 The right of complaint covers goods which are inaccurate in accordance with current consumer protection legislation. Customers wishing to make a valid mistake in the ordered product should contact Gimme Food as soon as possible after the error has been discovered through the contact paths indicated on the Website. Complaints made within two months of the Customer discovering the error are always considered to have been submitted in due time. The customer has a 3-year warranty on goods purchased on the Website.

2.2 Gimme Food is responsible for the return shipping for approved complaints.

2.3 Once the advertised item has been returned and the complaint is approved, Gimme Food will compensate the Customer in accordance with applicable consumer protection legislation. Gimme Food strives for this to happen within 30 days of Gimme Food receiving the complaint, but it may take longer depending on the nature of the product. Gimme Food reserves the right to refuse a complaint if it turns out that the product is not in error in accordance with current consumer protection legislation. For complaints, Gimme Food follows guidelines from the General Complaints Board, see ARN. More information can be found at the Swedish Consumer Agency

3. Unredeemed shipments

3.1 A fee of SEK 199 is charged on packages that are not collected from agents or packages that fail to be delivered. This is to cover return costs, packing materials and time that each return entails. Packages at DHL service point are available for pickup at DHL service point agents for 14 days.

3.2 Orders that contain fresh produce are charged a fee for the cooling material used to keep the fresh produce refrigerated during transport of SEK 49.

3.3 No return will be issued for fresh produce when returned. This is because the cooling pack and the ice that they come with are not able to cool down fresh produce for such a long time.

 

GIMME FOOD Retur- & Ångerrätt

1. Varukvalitet och ångerrätt

1.1 Är det fel på någon vara eller om en vara saknas ska Kunden kontakta Gimme Food kundtjänst omedelbart. Om en vara saknas eller är skadad krediteras den felaktiga varan. Gimme Food ansvar är begränsat till varans värde, samt eventuella returkostnader. Återbetalning kommer att ske inom 30 dagar. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

1.2 Kunden har i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning rätt att frånträda köpeavtalet (utnyttja Kundens ångerrätt) inom 14 dagar från den dag Kunden tar emot varan, eller väsentlig del av den. Ångerrätten gäller dock inte vid köp av dagligvaror från Gimme Food eller i andra situationer där uttryckligt undantag finns enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Ångerrätten gäller under förutsättning att varan är i oförändrat skick och att ingen försegling brutits.

1.3 Om Kunden vill utnyttja ångerrätten är det tillräckligt att Kunden skickar ett meddelande till Gimme Food (till exempel per brev eller e-post) om att Kunden vill utnyttja ångerrätten eller att Kunden skickar tillbaka varan före fristens utgång. Meddelande om utnyttjande av ångerrätten skickas till:

Email: info@gimmefood.se, eller

Adress: Gimme Brands AB, C/O Multi Logistik AB, Metallvägen 37, 195 87, Rosersberg, Sverige

Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om Kunden inte vill använda något av ovan nämnda alternativ för att lämna sitt meddelande, kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram.

1.4 Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Gimme Food. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i eventuell originalförpackning.

1.5 Gimme Food betalar snarast tillbaka beloppet, senast inom 30 dagar från det att Gimme Food tagit emot den returnerade varan eller att Kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning. På det belopp som ska återbetalas har Gimme Food rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

2. Reklamation

2.1 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Gimme Food så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktvägar som anges på Webbsidan. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbsidan.

2.2 Gimme Food står för returfrakten för godkända reklamationer.

2.3 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Gimme Food att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Gimme Food strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Gimme Food mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Gimme Food förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Gimme Food riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se ARN. Mer information finns på Konsumentverket

3. Outlösta fösändelser

3.1 En avgift på 199kr tas ut på paket som inte hämtas ut hos ombud eller paket som misslyckas att levereras. Detta är för att täcka returkostnader, packmaterial och tid som varje retur innebär. Paket hos DHL service point finns hos ombud i 14 dagar.

3.2 Ordrar som innehåller färskvaror tas en avgift ut för kylmaterialet som används för att hålla färskvarorna kylda under transport på 49kr.

3.3 Ordrar som innehåller färskvaror och inte hämtas ut returneras pengarna ej för dessa varor. Detta är för att kylpackningen och isen som dessa levereras med inte klarar av att kyla ned färskvaror under så lång tid.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. Please see our privacy policy for more information on how we store cookies.